Ochrona danych osobowych

Idź do spisu treści

Menu główne

FMJ - Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

Szanowni Państwo,

informujemy, iż w praktyce stosujemy Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO). Jako Firma, dbająca o utrzymanie wysokich standardów w zakresie ochrony danych osobowych naszych Kontrahentów, poniżej przekazujemy istotne informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych, których jesteśmy Administratorem.

Dbając o bezpieczeństwo powierzonych nam danych osobowych, została opracowana i wdrożona do stosowania dedykowana dokumentacja opisująca zastosowane środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych w odniesieniu do kategorii danych objętych ochroną, a także występujących, potencjalnych zagrożeń. Dokumentacja ta podlega cyklicznemu przeglądowi pod kątem zgodności z RODO, ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,a także innymi aktami prawnymi.

Pytanie
Wyjaśnienie
1.
Kto jest Administratorem Państwa danych?
Administratorem danych osobowych jest Firma Michułka Jerzy, ul. Kleczkowska 52, 50-227 Wrocław, NIP: 8951246710 (dalej zwana FMJ lub Firmą).
2.
Skąd dane zostały pozyskane?
Dane, których Firma jest Administratorem zostały pozyskane bezpośrednio od Państwa, w związku z nawiązaną współpracą, poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie www.dokumenty.biz.pl, jak również przekazane w trakcie rozmowy telefonicznej lub korespondencji mailowej w procesie ofertowania / negocjacji umów na świadczenie oferowanych przez Firmę usług. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie w celu pozyskania oferty jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi Firmie Michułka Jerzy przedstawienie Państwu informacji dotyczących naszych usług. Wyrażona zgoda może zostać przez Państwo cofnięta w każdym czasie.
3.
W jakim zakresie Administrator przetwarza dane?
W zależności od celu, w jakim zostały pozyskane, Państwa dane osobowe są przetwarzane zakresie danych identyfikacyjnych, danych teleadresowych, nazwy firmy, NIP, REGON, PESEL, nr rachunku bankowego, danych identyfikacyjnych wskazanych przez Państwo pracowników / przedstawicieli, wizerunku, historii rozliczeń, danych dotyczących zawartej umowy i historii zrealizowanych usług. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia umowy i realizacji współpracy pomiędzy Administratorem a Dostawcą / Odbiorcą usługi.
4.
W jakim celu Państwa dane osobowe będą przetwarzane?
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 • - weryfikacji Kontrahentów w publicznych rejestrach,
 • - prowadzenia korespondencji,
 • - przedstawienia oferty Firmy,
 • - podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy,
 • - realizacji umowy,
 • - marketingu produktów i usług oferowanych przez Administratora,
 • - obsługi księgowej (np. wystawianie rachunków za wykonane usługi może wiązać się z przetwarzaniem danych osobowych, itd.),
 • - dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,
 • - obsługi reklamacji,
 • - prowadzenia analiz statystycznych,
 • - przechowywania dla celów archiwalnych,
 • - w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzanym dokumentom, w tym danym osobowym (monitoring wizyjny pomieszczeń Zakładu),
 • - inne działania, na które zostanie pozyskana Państwa dobrowolna zgoda.
5.
 Na jakiej podstawie będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?
Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) b) c) i f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO)
6.
Prawa osób, których dane dotyczą
Jako Administrator danych osobowych, Firma Michułka Jerzy zapewnia prawo do:
 • - żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • - przenoszenia danych;
 • - wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
 • - jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody, Administrator zapewnia prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu.
7.
Jak długo będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?
Dane osobowe przetwarzane na podstawie umowy, będą przetwarzane przez okres konieczny do realizacji tejże umowy, a po jej zakończeniu przez okres wymagany przepisami prawa.
Dane osobowe mogą być również przetwarzane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały pozyskane, jeżeli istnieje podstawa prawna do dalszego przetwarzania, na przykład:

 • - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – np. przetwarzanie danych w celach związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych, którego podstawą są przepisy o rachunkowości;
 • - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora – np. celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

  Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu jej cofnięcia.
8.
Czy przetwarzamy dane automatycznie?
Państwa dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, ani nie będą profilowane.
9.
Komu możemy przekazać Państwa dane osobowe?
Dane osobowe mogą być przekazywane głównie podmiotom zewnętrznym dostarczającym i wspierającym systemy teleinformatyczne naszej Firmy, dostawcom usług prawnych, doradczych, ubezpieczeniowych, audytowych czy rachunkowych, itp.
Podmioty te będą przetwarzać Państwa dane jedynie na nasze zlecenie, na podstawie niezbędnych umów powierzenia przetwarzania danych oraz przy zapewnieniu przez te podmioty odpowiednich środków w celu ochrony danych.
Odbiorcami Państwa danych osobowych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa (np. Policja, prokuratura, sąd, itp.)

Nie przekazujemy Państwa danych poza Unię Europejską.
10.
Jak się z nami skontaktować w sprawie przetwarzania Państwa danych osobowych?
We wszystkich sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:

 • a) Pisemnie na adres siedziby Administratora (z dopiskiem IOD), lub
 • b) Mailowo na adres poczty elektronicznej biuro@dokumenty.biz.pl
      (z dopiskiem IOD).
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego